Kvalificerad och personlig hemtjänst i Huddinge

Specifika förutsättningar för hemtjänst i Huddinge?
Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för flera olika former av omsorg, stöd och
service i hemmet. Är du 70 år eller äldre kan du få hjälp med det som du inte
själv klarar av. Är du yngre men har särskilda behov kan du också ha rätt till
hemtjänst. Målet med hemtjänsten är att göra det möjligt för dig att bo kvar
hemma.
Hemtjänsten är uppdelad i tre olika områden:
- Serviceinsatser (städning, tvättning och uppsnyggning av hem)
- Omvårdnadsinsatser (övriga hemtjänstinsatser) samt hemstödsinsatser
och ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
- Matservice (du äter på våra servicehus, får mat levererad eller lagad
hemma)
Huddinge kommun införde ”Kundvalet” i januari 2009. Kundvalet innebär att du
som har beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra din omsorg.

Biståndskansliet når du genom kommunens växel på telefon 08‐535 300 00.

Hur söker man hemtjänst?

Hemtjänst är en insats som utgår från dina personliga behov. För att kunna
ansöka om hemtjänst måste du kontakta en biståndshandläggare på kommunens
biståndskansli. Det är biståndshandläggaren som tillsammans med dig utreder
vilka behov du har och vilka typer av tjänster du söker. På mötet får du ha med
en stödperson om det underlättar för dig. Du kan även låta en stödperson träffa
biståndshandläggaren utan att du är med men då måste stödpersonen ha med
fullmakt. Efter mötet är det biståndshandläggaren som fattar beslut om vilka
insatser som ska gälla för dig. Är du inte nöjd med beslutet och vill överklaga går
det bra.
Om du blir beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare
du vill ha hjälp av. En hemtjänstutförare är den som utför insatserna åt dig. Det
finns både privata och kommunala alternativ. När du har bestämt dig för en
utförare meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Det är sedan
biståndshandläggaren som kontaktar utföraren och flyttar över ärendet.
Utföraren tar därefter kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata igenom
dina behov och önskemål.

Vad kostar det?

Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket.
Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som är bestämd av kommunen
från början. De olika utförarna konkurrerar inte med pris, utan med kvaliteten på
sin service och omsorg. För de privata utförarna gäller det att leverera hög
kvalitet så att fler väljer dem.
Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska
betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Även om du
har mycket hjälp varje dag behöver du aldrig betala mer än den fastställda
högsta omsorgsavgiften på 1712 per månad. Som inkomst räknas pension, lön
och inkomst av kapital. Avgifterna kan vid behov reduceras så att ditt
avgiftsutrymme inte överskrids. Med avgiftsutrymme menas din årsinkomst efter
skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet. Minibeloppet är det belopp
du måste ha kvar i plånboken när avgiften är betald och finns specificerad.
Avgiftsutrymmet för makar med gemensamt hushåll beräknas på den
sammanräknade inkomsten delat med två, men kan gälla individuellt beroende
på omständigheterna.Den faktiska månadskostnaden för dig bestäms då av kommunen i enlighet med socialtjänstlagen.

Kan man välja hemtjänstutförare?

Huddinge kommun införde ”Kundvalet” i januari 2009. Kundvalet innebär att du
som har beviljats hemtjänst själv kan välja vem som ska utföra din omsorg. Syftet
är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för dig som kund.
Följaktligen erbjuder kommunen privata alternativ som ett komplement till de
kommunala utförarna. De privata utförarna ser till att kvalitén är hög eftersom
de måste genomföra den bästa hemtjänsten för att fler ska välja dem. En fördel
med valfriheten är att du när som helst kan byta hemtjänstutförare om du inte
är nöjd.
Hemtjänstutförarna måste bli godkända av kommunen och uppfylla de
kvalitetskriterier som är uppställda av kommunen. Alla utförare erbjuder alla
insatser inom området hemtjänst och du måste ha samma utförare för alla
insatser du beviljats. Alla hemtjänstutförare arbetar dock inte i hela kommunen
och alla arbetar inte på natten. Därför måste du hitta en utförare som kan
leverera efter dina förutsättningar och behov. De privata utförarna erbjuder
även tilläggstjänster för att underlätta för kunden ‐ Du kanske vill ha mer hjälp än
du kan få beviljat! Om du inte får t.ex. städning beviljat, kan du köpa det som en
hushållsnära tjänst. Det kan i vissa fall bli billigare för dig. Du kan även köpa till
snöskottning, fönsterputsning och övriga tjänster som de kommunala utförarna
inte erbjuder. Det finns också utförare som erbjuder olika kompetens och
inriktning, du kan hitta privata utförare vars personal har den språkliga, religiösa
och kulturella bakgrund du söker.
Du får information om de utförare som du kan välja mellan genom att kontakta
biståndshandläggarna eller genom att titta på informationen på webben.

Relevanta länkar
www.huddinge.se/Aldreomsorg/Kundval/

http://www.huddinge.se/Aldreomsorg/Kundval/For‐dig‐som‐ar‐kund/

http://www.huddinge.se/Aldreomsorg/Vad‐kostar‐det

Nyheter

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...

Img 0958

Yogaresa till Tynningö med Eveo
Premiär! Första yogaresan med Eveo Seniorcentrum