Kvalificerad och personlig hemtjänst i Södertälje

Eveo är kvaliferad utförare i södertälje med start den förste mars 2012. Vi kommer att uppdatera denna sida snart kring vad som gäller för hemtjänst i Södertälje. Men tills dess har du neda information om hur du söker hemtjänst i Södertälje:

Äldreomsorgen finns till för dig över 65 år när du behöver stöd i det dagliga livet. Vi erbjuder social gemenskap, daglig omsorg, aktiviteter och boende utifrån dina behov och önskemål. Tillsammans med dig skapar vi en meningsfull vardag.

Förutsättningar för hemtjänst i Södertälje kommun?
Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för flera olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänsten ska utgöra ett stöd i vardagen och erbjuds dig som är 65 år och äldre. Genom hemtjänsten kan du få hjälp med det som du inte själv klarar av. Grundläggande inom hemtjänsten är att du ska kunna bo kvar hemma så länge det är möjligt.
Hemtjänsten är uppdelad i tre olika områden:

 Hemtjänstinsatser (personlig omvårdnad, service, övriga hemtjänstinsatser)
 Hemstödsinsatser och ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 Matservice (hemtjänsten levererar mat eller kan hjälpa till att tillreda hemma)

I Södertälje kommun gäller ”Kundvalet” från och med 1 mars 2012. Några områden i Södertälje har redan infört ”Kundvalet”. Kundvalet innebär att du som har beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra din omsorg. Val av utförare till 1 mars 2012 måste göras före den 31 januari 2012.

Hur söker man hemtjänst?
Hemtjänst är en insats som utgår från dina personliga behov. För att kunna ansöka om hemtjänst måste du kontakta en biståndshandläggare på kommunens biståndskansli. Det är biståndshandläggaren som tillsammans med dig utreder vilka behov du har och vilka typer av tjänster du söker. Efter samtalet är det biståndshandläggaren, med stöd av socialtjänstlagen, som fattar beslut om vilka insatser som ska gälla för dig. Är du inte nöjd med beslutet och vill överklaga går det bra.

Om du blir beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare du vill ha hjälp av. En hemtjänstutförare är den som utför insatserna åt dig. Det finns både privata och kommunala alternativ. När du har bestämt dig för en utförare meddelar du biståndshandläggaren ditt val. Det är sedan biståndshandläggaren som kontaktar utföraren om de insatser som du har fått beviljat. Utföraren tar därefter kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata igenom dina behov och önskemål.

Biståndskansliet når du genom kommunens växel på telefon 
08-523 010 00.

Vad kostar det?
Oavsett om du väljer en privat eller kommunal utförare kostar det lika mycket. Samtliga hemtjänstutförare får den ersättning som är bestämd av kommunen från början. De olika utförarna konkurrerar inte med pris, utan med kvaliteten på sin service och omsorg. Södertälje är uppdelat i sex olika områden och du kan fråga din biståndshandläggare om vilka utförare som finns i ditt område.
Om du beviljats hemtjänst betalar du en omsorgsavgift. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket hjälp du får och vilken inkomst du har. Även om du har mycket hjälp varje dag behöver du aldrig betala mer än den fastställda högsta omsorgsavgiften på 1760 per månad. Som inkomst räknas pension, lön och inkomst av kapital. Avgifterna kan vid behov reduceras så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när bruttoinkomsten minus skatt samt avdrag för bostadskostnad och det fastställda förbehållsbeloppet är betalat. Förbehållsbeloppet är det belopp du ska ha kvar för personliga utgifter när skatt, bostadskostnad och avgifter för vård och omsorg är betalda. Förbehållsbeloppet är summan av minimibeloppet och din bostadskostnad. Minibeloppet ska täcka privata utgifter som livsmedel, kläder och hygien. Avgiftsutrymmet för makar med gemensamt hushåll beräknas på den sammanräknade inkomsten delat med två. Detta gäller inte sambors inkomster, då det inte finns lagstadgat underhållningsskydd mellan dem. Betalas i efterskott. Den faktiska månadskostnaden för dig bestäms då av kommunen i enlighet med socialtjänstlagen.

Hemtjänst inkl ev. korttidsvistelse/växelvård, biståndsbedömd dagverksamhet, matdistribution, trygghetslarm

Kan man välja hemtjänstutförare?

I Södertälje kommun gäller ”Kundvalet” från och med 1 mars 2012. I några områden är kundvalet redan infört. Kundvalet innebär att du som har beviljats hemtjänst själv kan välja vem som ska utföra din omsorg. Syftet är att öka valfriheten, delaktigheten och inflytandet för dig som kund. Följaktligen erbjuds du privata alternativ som ett komplement till de kommunala utförarna. De privata utförarna ser till att kvalitén är hög eftersom de måste genomföra den bästa hemtjänsten för att fler ska välja dem. Om du är missnöjd kan du ställa dig på kö till de en annan hemtjänst. 

Hemtjänstutförarna måste bli godkända av kommunen och uppfylla de kvalitetskriterier som är uppställda av kommunen. De privata utförarna erbjuder även tilläggstjänster för att underlätta för kunden - Du kanske vill ha mer hjälp än du kan få beviljat! Om du inte får t.ex. städning beviljat, kan du köpa det som en hushållsnära tjänst. Det kan i vissa fall bli billigare för dig. Du kan även köpa andra tjänster som t.ex. fönsterputsning som de kommunala utförarna inte erbjuder. Det finns även utförare som erbjuder olika inriktning och kompetens. Eftersom Södertälje kommun präglas av en mångkulturell befolkning finns det privata utförare vars personal talar många olika språk eller har den religiösa och kulturella bakgrund du söker.

Du får information om de utförare som du kan välja mellan genom att kontakta biståndshandläggarna eller genom att titta på informationen på webben.

Relevanta länkar
Hemtjänstutförare att välja på i Södertälje kommun
http://www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/Aldreomsorg/Hjalp-och-stod/Hemtjanst/aldreval/

Fler detaljer kring avgifter http://www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/Aldreomsorg/Hjalp-och-stod/Avgifter/ 


Här kan du läsa mer om hemtjänsten
http://www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/Aldreomsorg/Hjalp-och-stod/Hemtjanst/

Nyheter

Barbro 4783 Kvadrat

Eveos handlingsplan avseende Covid-19
Personalen följer strängerligen Basala hygienrutinen

Img 0924

Senioryoga firar 2 år på Kupan
Vår Senioryoga firar 2 år på Kupan! Stort tack till yogaledare Kicki Åhs som ...

Img 6198

Eveos hemtjänst på lokal- tv i Södertälje
Var sjätte utlovade timme inom hemtjänsten i Södertälje kommun utfördes aldri...